MEE Groningen

MEE Groningen logo MEE Groningen helpt mensen met een beperking om weer grip op hun leven te krijgen. MEE ondersteunt en versterkt hen en hun sociale netwerk (van familie, vrienden en andere betrokkenen). MEE Groningen is er voor mensen met: een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, een lichamelijke beperking, een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een zintuiglijke beperking.

Onze consulenten informeren, adviseren en ondersteunen u op de levensgebieden Opvoeding & Ontwikkeling, Leren & Werken, Samenleven & Wonen en Regelgeving & Geldzaken. Onze dienstverlening is laagdrempelig, kortdurend en gratis. En er is geen doorverwijzing nodig!

Contact:

MEE Groningen
Koeriersterweg 26a
9727 AC Groningen

www.meegroningen.nl

Stichting Vrienden van de Arme Kant van Winsum

Stichting Vrienden van de Arme Kant van Winsum logoDe stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) biedt ondersteuning aan mensen die al dan niet tijdelijk last hebben van een financiële crisis. Verder ondersteunt zij activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn. De stichting realiseert dit met noodhulp, de voedselbank, financiële bijdragen en praktische begeleiding in het woud van regelingen. Zij heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is:  850367864.Goed voor elkaar, betekent dat onze inzet naar twee kanten goed is: wie geholpen wordt, krijgt de kans om uit een ongewenste situatie te komen. En wie helpt, krijgt de kans om iets van waarde te doen voor de samenleving. Beide betrokkenen kunnen hierdoor hun eigen waarde in de wereld zetten.

Contact:

Henk Wolters (secretaris)
tel: 06-23672464

Harry Meinders (voorzitter)
tel: 0595-442354

www.vriendenarmekantwinsumgr.nl

Humanitas ‘t Hoogeland

Humanitas logoHumanitas ’t Hoogeland is een vrijwillige organisatie die het afgelopen jaar flink gegroeid is. Onze vrijwilligers zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Een deel daarvan begeleidt de Thuisadministratie, waarbij mensen met schulden of administratieve problemen geholpen worden. Een ander deel verzorgt Vriendschappelijke Huisbezoeken waarbij de vrijwilligers zorg dragen aan mensen die om welke reden dan ook zorg behoeven. Ook Humanitas merkt de gevolgen van de crisis. Steeds meer mensen doen een beroep op onze vrijwilligers om hen te helpen met de administratie en/of schulden.

Naast de Thuisadministratie en Huisbezoeken hebben wij een aantal andere projecten lopen. Het taalproject is hier een van de meest recente voorbeelden van. De bevordering van de Nederlandse taal bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar staat hierin centraal. Ook zijn wij bezig met een project klussen, voor mensen die om wat voor reden dan ook dit niet zelf kunnen doen.

Contact:

Humanitas Afdeling ’t Hoogeland
Weversrijge 19
9781 NG Bedum

hoogeland@humanitas.nl

www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland

Stichting Leergeld ‘Het Hoogeland’

Stichting Leergeld logoSteeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld ‘ Het Hoogeland’ is een van de  74 lokale Leergeld stichtingen die deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Contact:

Stichting Leergeld Het Hoogeland
p/a De Lijnbaan 60
9781 LR Bedum

tel: 0595 424 408 of 06 153 495 18

www.leergeld.nl

leergeldhoogeland@gmail.com

Voedselbank Het Hogeland

Voedselbank Het Hogeland logo

Iedere inwoner uit de gemeente Eemsmond, de Marne of Winsum die onder een bepaald bestaansminimum leeft door bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, langdurige ziekte of oplopende schulden door faillissement, kan bij de voedselbank het Hogeland tijdelijk een maandelijks voedselpakket aanvragen. Tijdelijk omdat het  streven is dat er zo spoedig mogelijk een oplossing voor de noodsituatie komt.

Voorwaarden toekenning: Uitgangspunt is het maandelijks besteedbaar inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.), nadat de vaste lasten betaald zijn. Een huishouding komt  voor deze “noodhulp” in aanmerking wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden beneden de volgende bedragen valt:

Eénpersoonshuishouden € 180,00
Voor elke extra volwassene ( 18 jaar of ouder) van hetzelfde huishouden €   60,00
Voor elk kind jonger dan 18 jaar van hetzelfde huishouden €   50,00

(criteria per 1 januari 2014)

Contact:

Stichting Voedselbank Het Hogeland
p/a Tinallingerweg 2
9953 TA Baflo

tel: 06-10440763

info@voedselbankhethogeland.nl

www.voedselbankhethogeland.nl

Groningse Kredietbank

Groningse KredietbankDe Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten, net als bij een commerciële bank. Het verschil met een gewone bank is dat de GKB geen winst hoeft te maken. Maar de GKB doet méér. Wanneer u als inwoner van de stad Bedum, De Marne of Winsum (acute) financiële problemen hebt, dan kunt u zich melden bij het spreekuur van de GKB. Wij kunnen u vervolgens helpen met informatie, advies en bemiddeling. Zo organiseren wij onder andere de gratis cursus Rondkomen kun je leren.
We kunnen u ook helpen als u uw schulden niet meer kunt afbetalen. We noemen dat een problematische schuldsituatie. Deze kunnen we proberen op te lossen door een vrijwillige schuldregeling.
Hebt u voortdurend moeite om rond te komen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor budgetbeheer. De GKB beheert dan uw inkomsten en uitgaven.
De GKB voert ook beschermingsbewind uit. Dit houdt in dat een bewindvoerder uw financiën regelt, omdat u dit door een psychische of lichamelijke beperking niet meer kunt. Niet kunnen rondkomen of het hebben van grote schulden is een vervelende situatie. Door hulp te zoeken bij de GKB zet u de eerste stap om uw problemen op te lossen.

Contact:

050-367 52 22

gkb@groningen.nl

www.gemeente.groningen.nl/gkb

GroenLinks

GroenLinksGroenLinks is een partij met een duidelijke visie op de toekomst van ons land. Bij GroenLinks gaat het om eerlijk delen, in Nederland en het hier en nu, en ook over de grenzen heen en met toekomstige generaties.

Contact:

www.winsum.groenlinks.nl

www.groenlinkseemsmond.nl

Solidair Groningen & Drenthe

Solidair Groningen & DrentheOp weg gaan, mensen tegen komen en daadwerkelijk kennismaken, leren van elkaar en samen aan de slag voor betere levensomstandigheden. Elkaar ontmoeten, geïnspireerd worden, en je omgeving rechtvaardiger maken: daar werken wij aan.

Solidair Groningen & Drenthe heeft als doel katholieken en anderen de helpende hand te bieden bij het vorm geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als een bruggenbouwer koppelt zij vrijwilligers aan groepen mensen in de samenleving die behoefte hebben aan ondersteuning. Zo geeft de stichting mede inhoud aan een meer sociale en rechtvaardige samenleving.

Zij wil hieraan bijdragen door het stellen van vragen (bewustwording), het wijzen van wegen (adviseren), overdragen van kennis en het organiseren van projecten waardoor vrijwilligers kunnen bijdragen aan sociale cohesie en het tegengaan van sociaal isolement.

Contact:

www.solidairgroningendrenthe.nl

WSW Cliëntenraad

WSW RaadDe Cliëntenraad Wsw Ability komt op voor de belangen van iedereen met een indicatie Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) die woonachtig is in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De Cliëntenraad geeft aan de deelnemende gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over zaken die betrekking hebben op de beleidsmatige benadering van de uitvoering Wet sociale werkvoorziening. Te denken valt aan adviezen op het terrein van wachtlijst beheer, persoonsgebonden budget en verordeningen.

Contact:

wswclientenraadability@live.nl

Cliëntenraad Sozawe

Cliëntenraad SoZaWeHet doel van de Cliëntenraad SoZaWe is het opkomen voor de rechten van iedereen wie is aangewezen op de dienstverlening van Sociale Zaken van de samenwerkende gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. Er vindt regelmatig overleg plaats met de afdeling Sociale Zaken. Verordeningen en beleidsregels worden van commentaar voorzien voor de politieke besluitvorming plaats vindt.

Contact:

www.clientenraadsozawenoordgroningen.nl

secretariaat@clientenraadsozawenoordgroningen.nl

Postadres: Borgweg 45 9951 BB Winsum

Tel: 06-21420428

Stichting Platform Gehandicapten De Marne

De Stichting Platform Gehandicapten De Marne is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle inwoners van De Marne met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. De Stichting Platform Gehandicapten De Marne wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening kansen krijgen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

spg.demarne@gmail.com

dhr. J.J. Pfundt
tel: 06-40358026

Stichting Welzijn & Dienstverlening

Stichting Welzijn & DienstverleningSW&D is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van gemeenten, bedrijven en onderwijs opdrachten uitvoert. Gezinscoaching, maatschappelijk werk, mantelzorg ondersteuning voor jongeren en ouderen en ook maaltijdvoorziening voor ouderen. Maar ook: cursussen voor besturen in het jongerenwerk en/of vrijwilligerswerk, het ondersteunen van initiatieven om te komen tot bijvoorbeeld Dorpspunten en ondersteuning buurt- en wijkinitiatieven.

SW&D werkt altijd vanuit de gedachte van de civil society (burgermaatschappij), dat wil zeggen; steeds zoeken we naar het meedoen van burgers. We kijken of we in eerste instantie burgers onderling aandacht en zorg voor elkaar kunnen laten geven. Zijn daar geen mogelijkheden voor, dan helpen we mensen op weg. We proberen zo goed mogelijk met de opdrachtgever op één lijn te zitten: dat wil zeggen dat we een betrouwbare en deskundige dienstverlener voor hen willen zijn en aan de andere kant hen steeds willen vertellen wat wij in de maatschappij aantreffen en meemaken. Met behulp van deze informatie kunnen de beleidsmakers en politici een juiste koers bepalen.

www.s-w-d.nl

info@s-w-d.nl

tel: 0595-441123 Winsum

tel: 0596-650787 Delfzijl

Elker, Jeugd- en opvoedhulp

ElkerIeder kind verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Als er belemmeringen zijn voor een kind om het beste uit zichzelf te halen, dan proberen we deze weg te nemen of leren we ze daarmee om te gaan. Dat doen we bij voorkeur met en binnen de eigen omgeving van het kind of de jongere, we versterken het netwerk om het kind. Als dat niet (meer) mogelijk is dan bieden we een stabiel en veilig alternatief.
We rusten met onze hulpverlening kinderen, jongeren en ouders zodanig toe dat kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij (we empoweren gezinnen). Daarmee bieden we toekomstperspectief aan kinderen, jongeren en gezinnen in Groningen die verstoringen of beperkingen ervaren bij het opgroeien en opvoeden, en dan vooral bij ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen.
We ontwikkelen en beheren daarvoor voorzieningen die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte aan jeugd- en psychiatrische zorg en behandelingen die aantoonbaar effectief zijn.
We nemen verantwoordelijkheid voor de cliënt in een maatschappelijke context, door verbindingen te leggen met andere partners met als doel meer samenhang en continuïteit.

Bezieling, vakmanschap en echtheid zijn de kernwaarden van Elker.

www.elker.nl

info@elker.nl

tel: 050-5239400

 

Novo

NOVOIn de provincies Groningen en Drenthe komt u NOVO op meer dan 80 locaties tegen. NOVO is daarom altijd dichtbij. Kinderen en volwassenen kunnen bij NOVO verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen, waarbij het uitgangspunt is dat zij de regie over hun eigen leven voeren. Een leven dat past bij de mogelijkheden, wensen en ambities van de individuele cliënt. Cliënten en hun vertegenwoordigers denken en beslissen mee over de juiste begeleiding en behandeling. Zorg op maat noemen we dat.

NOVO heeft de overtuiging dat zorg op maat alleen gerealiseerd kan worden als de medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan dit organiseren. Daarom organiseert NOVO ondersteuning, begeleiding en behandeling vanuit zorgposten. Zorgposten staan midden in de samenleving. Ze sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met lokale instellingen en vrijwilligers.

U vindt bij NOVO de volgende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling: Kinderdagcentra, Het logeerhuis, Gezinsondersteuning, Dagbestedingcentra, Woongemeenschappen, Verblijf en Behandeling, Ambulante ondersteuning

www.novo.nl

info@novo.nl

tel: 050 – 542 19 99

Stichting Corelsa-Aid-s Network

Stichting Corelsa-Aid-s NetworkBuurtontwikkeling in Bedum en Ten Boer. Sociaal vangnet voor elke straat.

 

 

Contact:

Wiebe Feenstra, adviseur/coach vernieuwend noaberschap

w.j.feenstra@planet.nl

06-24373229

 

repair

 

 

Het Repair Café is er voor iedereen, we kennen een vrije inloop.

Spullen als bv koffiezetapparaten, broeken, strijkijzers, muziekapparatuur, tv, blouses, jassen, verlichting maar ook kinderspeelgoed, fietsen en tuingereedschappen. Zo vlak voor de zomervakantie is het ook handig om te denken aan uw fiets en of vakantiespullen. Misschien is daar nog wel iets van te repareren voor u vertrekt. Weggooien? Mooi, niet dus!

 

We zijn iedere laatste zaterdag van de maand open, behalve in juli en december. Tussen 11 en 15 uur staat er dan een groep vrijwilligers klaar om samen met u, uw zaken te repareren. Neem wel de te vervangen onderdelen, knoppen of ritsen mee. Het textiel moet ook schoon zijn.

Waar: bij NOVO, Het Hogeheem 75 te Winsum.

 

Wilt u als bedrijf onze inzet ondersteunen met een geldelijke gift of anderszins? Neem dan contact met ons op. U ondersteunt hiermee een lokaal initiatief dat duurzaamheid combineert met maatschappelijke verbindingen en participatie.

 

Alle informatie en tips over repareren kunt u ook vinden op www.repaircafehhl.nl.

Het Repair Café Het Hogeland kunt u liken op facebook en volgen via twitter. Wilt u op een andere manier met ons in contact dan kan dit ook via repaircafeHHL@gmail.com of door te bellen met Kees Vissers, 0595-425599.

 

Weggooien? Mooi niet!

 

Meld u aan als partner

 
Vraag of opmerking?