Naar een krachtig actieprogramma!

We gaan aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en inzet van de kracht van de samenleving. Doel van het actieprogramma is  voorkoming en bestrijding van armoede.Pact voor Samenredzaamheid Pijlers We willen mogelijkheden scheppen om iemand zijn eigen oplossing te laten  creëren. Het niet voor iemand oplossen maar  MET.

Dat programma heeft het karakter van een ‘open bron’. Iedereen kan er aan meedoen. We willen een samenleving van Noaberschap, Naastenliefde en Solidariteit waar, ongeacht welke overtuiging, plaats is voor een menswaardig bestaan.

Het  programma wordt een paraplu voor een rijk en kleurrijk palet van initiatieven, genomen door mensen,  organisaties en samenwerkingsverbanden. Initiatieven die we een voedingsbodem, ruimte  en – waar nodig en gewenst- ondersteuning bieden.

Ons actieprogramma richten we in langs 5 pijlers:

PIJLER 1

KENNEN EN GEKEND WORDEN

Problemen en oplossingen ontmoeten elkaar niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld een kind dat op een basisschool dagen achtereen met dezelfde kleren op school komt. Of een gezin dat de huur of de energierekening niet meer kan betalen. Inzicht in elkaar, in elkaars dienstverlening, elkaar kennen en weten te vinden, het geldt voor overheid, organisaties en burgers. We sturen elkaar niet van het kastje naar de muur.

We staan voor eenvoudige procedures, vertellen verhalen over wat goed gaat en waar dilemma’s spelen,bieden  inzicht in cijfers, het organiseren van intervisie. Het opzetten van een schakelpunt en stroomlijnen van signalering zijn onze acties.

PIJLER 2

LIEVER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Mensen hebben soms hulp nodig om hun budget goed te beheren. Veel mensen vinden dat moeilijk. Voorlichting, budgetadvies, training, coaching zijn hier belangrijke instrumenten.

Pact voor Samenredzaamheid Besparen

Voorbeelden van acties zijn het geven van voorlichting over mogelijke ondersteuning, inzetten van budgettrainingen voor jongeren en het geven van voorlichting over woonlasten, energiekosten en besparingsmogelijkheden. Als we willen voorkomen, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Bijvoorbeeld met een lespakket budgetbeheer.

PIJLER 3

AANVAL OP DE UITVAL

Soms is de situatie ernstig. Mensen waarbij de problemen zich steeds verder opstapelen of al opgestapeld hebben. Mensen verzorgen zich niet meer, hun kinderen niet meer en hun huis niet meer. Zij verliezen contact en vormen een risico voor zichzelf, voor hun kinderen en voor hun omgeving. Vaak zijn verschillende maatschappelijke organisaties betrokken. Cruciaal is dat er in die situaties een coördinerend professional  is en dat er onder zijn/haar aanvoering , met een netwerk om de  mensen heen, doelgericht wordt gewerkt aan oplossingen. Aan die  aanpak geven we gestalte.

PIJLER 4

OP EIGEN BENEN MEE DOEN

Als het kan zoveel mogelijk in je eigen inkomen voorzien. Het is een belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid. Mensen worden minder afhankelijk van ondersteuning vanuit de overheid en maatschappelijke organisaties. Het biedt kansen op toename van zelfvertrouwen, doorbreking van negatieve spiraal en voorkomt overdracht van armoede van generatie op generatie. Onze acties richten zich op jong en oud en de verdere ontwikkeling van participatie op de  arbeidsmarkt en in de samenleving.

PIJLER 5

AANBOREN VAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

We hoeven het niet alleen te doen en kunnen het niet alleen. Veel mensen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in de samenleving  zetten hun talenten graag in voor een ander. Pact voor Samenredzaamheid BetrokkenheidDit doen ze naast een baan, studie,  pensioen of tijdens het ontvangen van een uitkering. We stimuleren dit volop . Samen staan we sterker!

Het benutten van dat potentieel biedt kansen op bredere betrokkenheid in de samenleving. We kunnen meer mogelijk maken. Mogelijke acties zijn het verlagen van drempels voor deelname aan sport en cultuur, initiatieven in wijken en buurten en het betrekken van boegbeelden en rolmodellen.

Vraag of opmerking?